Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades d’Angèlica Giralt i Taberner. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l’exercici de la seva activitat professional. El tractament s’efectua complint el Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Angèlica Giralt i Taberner, amb domicili professional al carrer Travessera dels Canaders 2, 5è 1a de Girona (17002), tel. 639 849 363, adreça electrònica angelica@copc.cat

Amb quins criteris tractem les dades personals?

En el tractament de les dades s’assumeix plenament els principis del Reglament general de protecció de dades. Per això:
a) Les tractem de manera lícita
b) Les destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no les tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per a cada finalitat.
d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
e) Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació privada.
f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il•lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem?

Els nostres usuaris són persones físiques i les dades personals que tractem ens han estat proporcionades directament per les mateixes persones interessades. Per això, tractem les dades personals per a les finalitats següents:


Contacte i sol•licitud de sessió:
Atenem el servei de sol•licitud de reserva de visita o de sessió d’atenció psicològica de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de correu electrònic, telefònicament o presencialment. Utilitzem les seves dades únicament per concertar la visita professional.

Serveis als clients:
Registrem els nous clients i les dades addicionals que es puguin obtenir en el marc de la relació de prestació de serveis. En el procés de concreció de les sessions terapèutiques es demanen les dades imprescindibles. La relació de prestació de serveis comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades al registre de visites o sessions i emissió d’informes de caràcter o diagnòstic psicològic.

Informació dels nostres productes i serveis:
Mentre existeix relació contractual amb els usuaris es fan servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats dels usuaris determinades prèviament per una avaluació casuística.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors:
Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris del web:
Els articles en aquest lloc web inclouen contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.) El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altre lloc web.

Aquests llocs web poden recollir les vostres dades, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitoritzar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb el contingut incrustat.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

En compliment d’una relació precontractual.
Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’elaboració o l’estudi de casos d’atenció psicològica.

En compliment d’una relació contractual:
Cas de les relacions amb els nostres usuaris i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten. Tractem les dades de persones de contacte dels nostres usuaris i proveïdors, tractament imprescindible per tal de prestar o rebre el servei contractat i per complir les obligacions que hem assumit.

En compliment d’obligacions legals:
Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col•laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment:
Quan eventual fem enviaments d’informació de les nostres iniciatives, serveis o activitats tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades amb el consentiment previ i explícit del nostre usuari. També comuniquem dades a administracions o poders públics, però només davant compliment d’obligacions legals. En l’emissió de factures a usuaris les dades es poden comunicar a entitats bancàries.

En un altre sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quan els visitants deixen comentaris al web, recollim les dades que es mostren al formulari de contacte, així com l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:
A saber si es tracten.
Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
A ser informat en la recollida.
Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
A accedir-hi.
Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és dona aquest cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació.
És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
A demanar-ne la supressió.
En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
A demanar la limitació del tractament.
També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.
A la portabilitat.
En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
A oposar-se al tractament.
Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.
A no rebre informació.
Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol•licitud escrita a Angèlica Giralt i Taberner, al carrer Travessera dels Canaders 2, 5è 1a de Girona (17002), o a l’adreça electrònica angelica@copc.cat.
Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals habilitats.